ТЕМПОРАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА ЩОДО ВИЗНАННЯ ОСОБИ БЕЗВІСНО ВІДСУТНЬОЮ ТА ОГОЛОШЕННЯ ЇЇ ПОМЕРЛОЮ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/msd/2023.2.16

Ключові слова:

визнання особи безвісно відсутньою, оголошення особи померлою, особа, зникла безвісти за особливих обставин, встановлення факту смерті особи, воєнний стан

Анотація

Метою статті є визначення сутності та змісту темпоральних обмежень права щодо визнання особи безвісно відсутньою й оголошення її померлою під час воєнного стану, зокрема через опрацювання теоретичного, нормативного й емпіричного матеріалу із зазначеного питання. Встановлено, що правові інститути визнання особи безвісно відсутньою й оголошення її померлою є проявом юридичної презумпції факту наявності фізичної особи в живих, у першому випадку, та факту наявності її смерті – у другому. Виокремлено коло осіб, які можуть реалізувати право на визнання особи безвісно відсутньою й оголошення її померлою. До останніх віднесено заінтересованих у контексті саме задоволення своїх інтересів матеріально-правової природи, що випливає з відносин з особою, щодо якої ці презумпції мають бути застосовані. Тому визнано слушним сприйняття змісту цивільних правовідносин щодо визнання особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою через опосередковане залучення правового часу як складової частини механізму їх правового регулювання. Визначено місце темпоральних величин у правовій конструкції визнання особи безвісно відсутньою й оголошення її померлою за звичайних обставин, а також виокремлено відповідні особливості правового часу у правовому регулюванні наведених відносин під час дії воєнного стану. Окремо приділено увагу спрощенню вказаних процедур під час застосування правового статусу осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, зокрема тих, що є предметом цього дослідження. У зв’язку із чим надані законодавчі пропозиції щодо забезпечення реалізації принципу юридичної визначеності в унормуванні розглянутих правових інститутів. Також висловлені міркування щодо специфіки застосування правового часу у площині реалізації конструкції встановлення факту смерті особи в певний час у порівнянні з оголошенням особи померлою в умовах дії воєнного стану.

Посилання

Миколаєнко Ю. Теоретико-правові засади реалізації прав людини на свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні : дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2019. 250 с.

Коваленко О. Судовий захист законних інтересів фізичних осіб при встановленні (зміні) їх правового статусу : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2019. 22 с.

Кличков А. Підстави і цивільно-правові наслідки визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою : дис. … докт. філософ. Київ, 2020. 199 с.

Сафончик О. Правове регулювання припинення шлюбу : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Одеса, 2004. 22 с.

Лучковський В. Фактичні шлюбні відносин у сімейному праві : дис. … докт. філософ. Хмельницький, 2021. 225 с.

Труфанова Ю., Мануляк Н. Визнання особи безвісно відсутньою в контексті подій 2014 р. в Україні. Актуальні проблеми правознавства. 2021. № 3 (27). С. 128–134.

Музика Л. Цивільно-правова політика України : автореф. дис. … докт. юрид. наук. Київ, 2021. 40 с.

Мічурін Є. Обмеження майнових прав фізичних осіб (цивільно-правовий аспект) : дис. … докт. юрид. наук : 12.00.03. Київ, 2009. 463 с.

Маковій В. Темпоральні величини у парадигмі модернізації цивільного законодавства. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2021. № 3 (112). С. 148–153.

Мартинюк О. Окремі проблеми цивільного законодавства щодо визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 10. С. 134–137.

Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення : постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 р. № 5. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-95#Text (дата звернення: 04.06.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-09

Як цитувати

Маковій, В. П. (2023). ТЕМПОРАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА ЩОДО ВИЗНАННЯ ОСОБИ БЕЗВІСНО ВІДСУТНЬОЮ ТА ОГОЛОШЕННЯ ЇЇ ПОМЕРЛОЮ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ. Морська безпека, (2), 109-114. https://doi.org/10.32782/msd/2023.2.16